Regulamin

Regulamin Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

I. Definicje

1. Znajdź Gabinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   - właściciel Serwisu, Znajdź Gabinet Sp. z o.o. Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa NIP 8141690548

2. Serwis - internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, klipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu. Adres internetowy Serwisu to www.strefawiedzy.myvod.io

3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 

4. Autor – podmiot sprzedający swoje Materiały za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu. 

5. Materiały – szkolenia w formie VOD, czyli szkolenia wideo udostępnione Użytkownikowi za pomocą Internetu. 

6. Materiały Dodatkowe - pliki komputerowe, będących dodatkiem do Produktu. 

7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci VOD oraz plików komputerowych. 

8. Produkt Bezpłatny - Nieodpłatne materiały audiowizualne udostępniane na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 


 

II. Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 

2. Serwis skierowany jest do Użytkowników, którzy są fizjotepeutami, studentami fizjoterapii, studentami oraz absolwentami kierunku technik masażu, lekarzami, akupunkturzystami. 

3. Do korzystania z Serwisu wymagane są urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail. 

4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest spełnienie wymagań technicznych opisanych poniżej:

-zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej,
jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
a) Mozilla Firefox;
b) Opera;
c) Google Chrome;
d) Microsoft Edge;
e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

- wyposażenie w ekran o szerokości co najmniej 1366 px;

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość Materiałów video w przypadku niedostosowania wymagań technicznych opisanych w punkcie powyżej. 

5. Podczas korzystania z Serwisu, w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacjetekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu.

6. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

7. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ewentualnych obowiązków spoczywających na Użytkownikach zostały zawarte w dokumencie pt. „Polityka Prywatności”

9. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Znajdź Gabinet Vod zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 

10. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany Użytkownik narusza Prawa Autorskie Znajdź Gabinet Sp. z o.o. podejmuje działania niezgodne z niniejszym Regulaminem, lub działa na szkodę firmy Znajdź Gabinet Sp. z o.o.


 

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

1. W celu skorzystania z Usługi wymagane jest podanie adresu e-mail i posiadanie konta w Serwisie. Użytkownik może zrezygnować z posiadania konta w Serwisie i zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym momencie.

2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci filmów VOD oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo, instrukcje ćwiczeń, załączniki i inne materiały tekstowe będące uzupełnieniem szkoleń w formie wideo. 

3. Użytkownik może odtwarzać zakupiony Materiał nieograniczoną liczbę razy przez nieograniczony czas.  

4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Znajdź Gabinet Sp. z o.o. należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 

5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest możliwość odtwarzania go w Serwisie www.strefawiedzy.myvod.io. 

7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. 

8. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Znajdź Gabinet Sp. z o.o.

9. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. 

 

Opłaty

1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w Serwisie po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 

2. Opłata za zakupiony materiał pobierana jest jednorazowo. 

3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

4. Właściciel Serwisu ma prawo do zmiany cen Materiałów znajdujących się w Serwisie w dowolnym czasie. 

Zasady korzystania z zakupionych produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 

3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania, pobierania, klonowania Produktu a także wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 

4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 

5. Użytkownik nie ma prawa podawać osobom trzecim loginu i hasła do swojego Konta. 

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, Znajdź Gabinet Vod może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

7. Właściciel Serwisu ma prawo do ograniczenia dostępu bądź całkowitego zablokowania Konta w następujących przypadkach: 

 • Wykorzystuje serwis www.strefawiedzy.myvod.io do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich

 • Utrudnia innych Użytkownikom korzystanie z serwisu www.strefawiedzy.myvod.io 

 • Podejmuje próbę odczytania haseł Użytkowników www.strefawiedzy.myvod.io 

 • Udostępnia login i hasło do swojego konta w serwisie www.strefawiedzy.myvod.io  innym użytkownikom lub osobom trzecim

 • Udostępnia login i hasło do swojego konta w serwisie www.strefawiedzy.myvod.io  w mediach społecznościowych lub w innej formie przekazu

 • Podejmuje próbę nagrywania i udostępniania treści serwisu www.strefawiedzy.myvod.io  na telefon komórkowy, poprzez nagrywanie ekranu monitora i zamieszczanie ich na innych portalach (np. Youtube) 

 • Dopuszcza się naruszenia Regulaminu www.strefawiedzy.myvod.io  - po skierowaniu do niego przez Administratora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie. 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 

2. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

3. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Znajdź Gabinet Sp. z o.o.


 

Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail info@fizjorejestracja.pl

2. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Znajdź Gabinet Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Znajdź Gabinet Vod lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Znajdź Gabinet Sp. z o.o. z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy www.strefawiedzy.myvod.io (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu. 

4. Reklamacja Produktu powinna zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Znajdź Gabinet Sp. z o.o. dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji. 

7. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.


 

Faktury VAT 

1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 

2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 

3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 


 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020

2. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 

3. Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu na stronie internetowej Seriwsu. W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zakupu Produktu. 

4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 5. , Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięciem Konta Użytkownika. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

7. Znajdź Gabinet Sp. z o.o. dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe Użytkowników oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Serwisu oraz usprawniające korzystanie z Serwisu, ale nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania wszystkich zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym ryzyka sprzecznej z prawem ingerencji osób nieuprawnionych.

 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI    Znajdź Gabinet Sp. z o.o.

Ochrona prywatności osób korzystających z serwisu strefawiedzy.myvod.pl jest dla nas kluczowa, Znajdź Gabinet Sp. z o.o.– właściciel serwisu, dokłada starań by taką prywatność zapewnić. 

Dla jasnego i rzetelnego przedstawienia zasad przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu z naszych usług stworzyliśmy niniejszy dokument, który nazywamy Polityką Prywatności. Odnajdziesz w nim zarówno prawa które Ci przysługują, jak i nasze obowiązki, które przestrzegamy by zagwarantować, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem.

1. DEFINICJE

RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis  – serwis internetowy www.strefawiedzy.myvod.io należy do Znajdź Gabinet Sp. z o.o.

Użytkownik/ Kursant – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z oferowanych usług.

Szkolenia – usługi oferowane przez spółkę Znajdź Gabinet Sp. z o.o.

Ty, Twój – Użytkownik/kursant

2. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest:

 1. Znajdź Gabinet Sp. z o.o., Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa. Nip 8141690548

 2.  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
  W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 3.  

  1. mailowo: biuro@acusmedszkolenia.pl

  2. pisemnie: Znajdź Gabinet Sp. z o.o., Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa

  3. telefonicznie: 730 333 802

  4. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH 

  1. Właściciel Serwisu zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług itp.

  2. Dodatkowo, Serwis gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

  3. Informacje o Użytkowniku otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za zakupione usługi. Otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę.

  5. DANE OSOBOWE JAKIE PRZETWARZAMY

  Znajdź Gabinet Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników/Kursantów zalogowanych podane w formularzu zgłoszeniowym. Są to następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail, w przypadku działalności gospodarczej także nr NIP i nazwa firmy. W przypadku gdy użytkownik życzy sobie wysyłki na inny adres niż adres wskazany w danych – także adres do wysyłki.

  6. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE.

  Dane osobowe Użytkownika/Kursanta uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, Znajdź Gabinet Sp. z o.o. wykorzystuje w różnych celach m.in do dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań, prowadzenia pomiarów i ulepszania treści i usług w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, tj.:

  • Sprzedaż i dostawa zamówionego towaru

  Zakres danych: dane osobowe niezbędne do wykonania umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także numer NIP, firma pod którą działalność jest prowadzona, adres do korespondencji, a w przypadku gdy doręczenie ma odbywać się na inny adres – wskazany adres do doręczeń. 

  Cel: wykonanie umowy.

  Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

  Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku

  Cel: rozpoznanie reklamacji, skargi wniosku czy zapytania.

  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

  • Dokonywanie rozliczeń

  Zakres danych: dane niezbędne do dokonania rozliczeń, w tym: imię, nazwisko, firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres, nr NIP.

  Cel: wykonywanie obowiązków rozliczeniowych 

  Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  • Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów 

  Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  Cel: poprawienie i usprawnienie funkcjonowania Serwisu

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

  • Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

  Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, lub przy realizacji zamówienia bez zakładania profilu, takie jak: imię, nazwisko, adres, nr NIP, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

  Cel: umożliwienie ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  • Statystyka własna

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres, historię zamówień.

  Cel: opracowanie i analiza statystyki dotyczącej parametrów i wyników sprzedaży

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie wyników sprzedaży, geograficznego rozmieszczenia, prognoz i rozwoju nasze działalności gospodarczej.

  • kontakt z Znajdź Gabinet Sp. z o.o.

  Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną kontaktu, dane zawarte w dokumentach załączonych do zapytania. Kontakt może odbywać się za pomocą chatu czy poczty elektronicznej.

  Cel: odpowiedź na zapytanie

  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tworzenie i podtrzymywanie relacji z obecnymi i przyszłymi klientami, a w zależności od treści korespondencji – podjęcie działań na Twoje żądanie, w tym jeszcze przed zawarciem ewentualnej umowy. 

  • marketing bezpośredni 

  zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres mailowy.

  Cel: wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub drogą pocztową, przyznawanie rabatów i innych korzyści.

  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), działania nakierowane na pozyskanie nowych zamówień.

  7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Właściciel Serwisu przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika

  Dodatkowo dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

  8. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

  2. Podmioty przetwarzające. 

  • Korzystamy lub planujemy korzystać z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.

  • podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe czy konsultacyjne

  3. inni administratorzy danych, przetwarzający je we własnym imieniu:

  • bankom (w przypadku korzystania ze sprzedaży ratalnej, umowy leasingu)

  •  podmiotom za pośrednictwem których realizowane są płatności

  • leasingodawcom (w przypadku korzystania z usług leasingu)

  • Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania obowiązków publicznoprawnych;

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu realizacji doręczenia zamówionych towarów

  • podmiotom świadczącym na rzecz naszej firmy usługi prawne, podatkowe w zakresie w jakim te podmioty są niezależnymi od nas administratorami danych.

  4. Organy państwowe

  Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich. 

  Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  9. TWOJE PRAWA

  W związku z przetwarzaniem przez Znajdź Gabinet VOD Twoich danych osobowych, przysługuje ci szereg praw, których realizacje zobowiązani jesteśmy zapewnić.

  Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres mailowy: info@fizjorejestracja.pl

  Pamiętaj, masz prawo do:

  1. dostępu do Twoich danych

  Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  Podstawa prawna: art. 15 RODO

  2. żądania sprostowania Twoich danych

  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać także samodzielnie w ustawieniach Profilu, jeśli jesteś Użytkownikiem Zalogowanym. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

  Podstawa prawna: art. 16 RODO

  3. żądania usunięcia danych

  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta w Serwisie.

  Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,

  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

  Podstawa prawna: art. 17 RODO

  4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

  Podstawa prawna: art. 18 RODO

  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 

  Podstawa prawna: art. 21 RODO

  6. Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

  Podstawa prawna: art. 20 RODO

  7. wniesienia skargi do organu nadzoru

  Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podstawa prawna: art. 77 RODO

  W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

  10. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, dlatego dokładamy starań by spełnić odpowiednio wysokie standardy. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

  11. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

  Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce cookies.

  12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Podążając za rozwojem technologii oraz zmianach w przepisach prawa, dostosowujemy do nich Politykę Prywatności, zmieniając lub uzupełniając zawarte w niej postanowienia stosownie do potrzeb. 

  O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

  Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem świadczenia usług oraz przepisami prawa.


 4.  

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję